[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=””][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]

Artikel 1: Over deze algemene voorwaarden

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Verkeerspark Heverlee. Verkeerspark Heverlee is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Verkeerspark Heverlee van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Verkeerspark Heverlee. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Verkeerspark Heverlee.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]Artikel 2: Facturen en reservaties[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]2.1 De door Verkeerspark Heverlee gemaakte facturen, zijn geldig gedurende 15 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

 

2.2 Een reservatie is pas compleet als het bijhorende factuur betaald is binnen een termijn van 15 dagen. Als dit niet gebeurt binnen deze periode vervalt het factuur en wordt de reservatie geannuleerd en worden de gekozen dagen opnieuw beschikbaar voor anderen.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 3: Prijzen

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Prijzen die vermeld staan bij een reservatie zijn vast gebonden aan het tijdslot van een reservatie. Zijnde €60 per tijdslot/groep. Je betaald dus niet per leerling maar per klas/groep.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 5: Aansprakelijkheid

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]In geen geval is Verkeerspark Heverlee aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Verkeerspark Heverlee kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Verkeerspark Heverlee netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Verkeerspark Heverlee. Verkeerspark Heverlee zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Verkeerspark Heverlee gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Verkeerspark Heverlee volgens of in verband met een met de Verkeerspark Heverlee gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 6: Verwerking van persoonsgegevens

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Verkeerspark Heverlee, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Verkeerspark Heverlee tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Verkeerspark Heverlee toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: info@verkeersparkheverlee.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot info@verkeersparkheverlee .be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Verkeerspark Heverlee behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 7: Varia

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Verkeerspark Heverlee voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Verkeerspark Heverlee. Indien een bepaling van een met Verkeerspark Heverlee gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Verkeerspark Heverlee worden meegedeeld.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 8: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Op alle overeenkomsten gesloten met Verkeerspark Heverlee is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Verkeerspark Heverlee zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Leuven.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”40px”][vc_column_text]

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Verkeerspark Heverlee en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Verkeerspark Heverlee of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkeerspark Heverlee de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Verkeerspark Heverlee of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Verkeerspark Heverlee staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Verkeerspark Heverlee geleverde producten en/of resultaten van de diensten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_empty_space height=”80px”][/vc_column][/vc_row]